အကူအညီစင္တာ

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ရဲ ့အကူအညီ လိုအပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ "Hi-So Facebook Page” မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ +959 894991061 ကိုဆက္သြယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့အျမန္ဆံုး ေျဖၾကား ေပးပါ့မည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ရံုးခ်ိန္ ကေတာ့ တနလာၤ ကေန ေသာၾကာ ေန့ အထိ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။