ဘယ္လို အလုပ္လုပ္လဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ဒါကို ျပင္ဆင္ေနတုန္းပါ။ ခဏေလာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။