စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ Hi-So မိုဘိုင္းအက္ပ္ပလီေကး႐ွင္း ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာအြန္လိုင္း Platform (“Hi-So”) ကို သင္အသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ Hi-So ကို သင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္ရ႐ိွလာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ေအာက္တြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ထားေသာ) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

၁။အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁.၁။Hi-So ဆိုသည္မွာ သံုးစြဲသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးအပ္သည့္ Technology Platform ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈကို အမွတ္ ၃-၂၇၄/B၊ ျမ၀တီလမ္း စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္႐ိွေသာ Htun Khaing International Co., Ltd. က ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္၌ “ကၽြႏု္ပ္တို႔”၊ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို” သုိ႔မဟုတ္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏” ဟု ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

၁.၂။ယာဥ္ေမာင္း ဆိုသည္မွာ Hi-So မွ ေပးအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ Booking မ်ားကို လက္ခံရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

၁.၃။သံုးစြဲသူ ဆိုသည္မွာ Hi-So မွ ေပးအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၄င္း၏ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္း သို႔မဟုတ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုသံုးစြဲေသာ သံုးစြဲသူကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ “သင္” သုိ႔မဟုတ္ “သင္တို႔၏” ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။

၁.၄။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ ဆိုသည္မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္၊ အဆိုျပဳထားသည့္ ခရီးစဥ္၊ ကုန္ပို႔လႊာ (Consignment Note) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေငြေတာင္းခံလႊာ အရ ပို႔ေဆာင္သည့္၊ ကုန္းေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ Hi-So က ေ႐ြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္ ကုန္ထုပ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား (“ပစၥည္းမ်ား”) အားလံုးကို ရည္ညႊန္း ပါသည္။ Hi-So က ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္၀န္ေဆာင္မႈမွာ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို လာေရာက္ယူ ေဆာင္ကာ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ားကို အျခားသံုးစြဲသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား တတိယပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ားႏွင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းထား႐ိွရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးစြဲသူက သိ႐ိွပါသည္။ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္တိုင္းကို ဤတြင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတိုင္း ကန္႔သတ္ထားသည့္ေပးရန္တာ၀န္ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

၁.၅။၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဆုိသည္မွာ Hi-So ကို သင္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ အားလံုးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

၁.၆။ပ႐ိုမိုး႐ွင္းမ်ား ဆိုသည္မွာ Hi-So က သတ္မွတ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ေပးျခင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆုိပါပ႐ိုမိုး႐ွင္းမ်ား ႏွင့္ ပ႐ိုမိုး႐ွင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖည့္စြက္ခြင့္၊ ေျပာင္းလဲခြင့္ ႏွင့္ စိစစ္သံုးသပ္ခြင့္႐ိွပါသည္။

၁.၇။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ေဖာ္ျပထားသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို၊ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာင္းလဲ ႏုိင္သည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

၂။သံုးစြဲသူ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

၂.၁။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူအျဖစ္သာ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Hi-So သည္ သင္၏ေအးဂ်င့္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ေအးဂ်င့္လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း သံုးစြဲသူက နားလည္၊ သိ႐ိွကာ သေဘာတူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို မေဆာင္႐ြက္ပါ။ သင္ က်င့္သံုးႏုိင္ဖြယ္ ႐ိွသည့္၊ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ဖြယ္႐ိွသည့္၊ ခံစားရႏိုင္ဖြယ္႐ိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ခံစား ရႏုိင္ဖြယ္႐ိွသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏အမူအက်င့္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္  လုပ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ (Hi-So မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖစ္ေစ) တာ၀န္မ႐ိွပါ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္႐ိွမည္မဟုတ္ပါ။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ပဋိညာဉ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္သည္ သင္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္သာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ သင္ တိုင္ၾကားလိုပါက၊ အျငင္းပြားမႈကို အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္း၏ Rating Feature တြင္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်က္လက္မ်ား ႏွင့္ မည္သည့္ ျပန္လည္ကုစားမႈ မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ တိုင္ၾကားရမည္။ စိတ္ ေက်နပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ကုစားျပင္ဆင္မႈရ႐ိွမည္ သုိ႔မဟုတ္ ရ႐ိွရန္စီစဥ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အာမခံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မေပးႏုိင္ပါ။

၂.၂။ ေငြလက္ခံေျပစာ (Hard Copy) ကို ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေတာင္းခံမွသာ အီလက္ထေရာနစ္ေငြလက္ခံေျပစာကို အလို အလ်ာက္ေပးပို႔ပါမည္။

၂.၃။သံုးစြဲသူသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္တြင္ ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား၏တရား၀င္ပိုင္ဆုိင္သူ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္႐ိွသူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ပိုင္ဆုိင္သူ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္႐ိွသူ၏နည္းလမ္းတက်ခန္႔အပ္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံုးစြဲသူ အျဖစ္သာမက၊ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကိုတရား၀င္ပိုင္ဆုိင္သူ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္႐ိွသူ၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ (သင့္ေလ်ာ္သလို) ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံခြင့္႐ိွေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

၂.၄။သံုးစြဲသူသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ား၏သေဘာသဘာ၀၊ အေျခအေန၊ ထုပ္ပိုးမႈ၊ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းသယ္ေဆာင္မႈ၊ သိုေလွာင္ထား႐ိွမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒသႏၲရ အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ စီရင္စုအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒကဲ့သုိ႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ မ်ားအားလံုးကို ေလးစားလိုက္နာသည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။ သံုးစြဲသူသည္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ အႏၲရာယ္႐ိွေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပုပ္သိုးလြယ္ေသာအရာမ်ား၊ တည္ၿငိမ္မႈမ႐ိွေသာ အရည္ သို႔မဟုတ္ အေငြ႕ သို႔မဟုတ္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သံုးစြဲသူက Hi-So မွတစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာ ကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စတင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အ႐ြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္၊ ထုပ္ပိုးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို မပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ ခြင့္ ႐ိွပါသည္။ သံုးစြဲသူသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ တတိယ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းက ခံစားရႏုိင္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ (ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာမႈ (Personal Injury)၊ ေသဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ အပါအ၀င္) တာ၀န္႐ိွပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကိုထုပ္ပိုးရာတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္မေပးရ။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို ဖြင့္ေဖာက္ျခင္းမျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရ၊ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကုိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းမွေပၚေပါက္လာေသာ တရား၀င္ေပးရန္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။ ေပးေခ်ထားသည့္ေငြမ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းေငြမ်ား၊ ပယ္ဖ်က္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို Hi-So အဖြဲ႕ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို Hi-So အဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္စီမံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ကာ ၄င္းကို ယာဥ္ေမာင္းထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမျပဳရ။၂.၅။စက္ဘီးျဖင့္သယ္ယူေပးပို႔ရမည္ဆုိပါက ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္သည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္        ၃ ကီလိုဂရမ္ထက္ မပိုေစရေၾကာင္း၊ အလ်ားအားျဖင့္ ၄၅ စင္တီမီတာ၊ အနံအားျဖင့္ ၃၀ စင္တီမီတာ ႏွင့္ အျမင့္အားျဖင့္ ၃၀ စင္တီမီတာထက္ မပိုေစရေၾကာင္း သံုးစြဲသူက အာမခံပါသည္။ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္သည္ ဤအမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္အေလးခ်ိန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  အ႐ြယ္ အစားထက္ ပိုမိုေလးလံပါက သုိ႔မဟုတ္ ပိုမိုႀကီးမားပါက၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေလးလံ၊ ႀကီးမားေၾကာင္း သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ယူဆပါက၊ ၀န္ေဆာင္ခထပ္မံေကာက္ခံႏုိင္ပါ သည္ သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါယာဥ္ေမာင္းအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚတြင္လည္းေကာင္း ေပးရန္တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္မေပၚေပါက္ေစဘဲ ၄င္းတစ္ဦး တည္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါကုန္ကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ ျငင္းပယ္ႏုိင္ပါသည္။

၂.၆။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္သည္ ကြဲ႐ွလြယ္သည့္သေဘာသဘာ၀႐ိွပါက၊ ထိုပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို ခံႏိုင္အား႐ိွေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ပံုး သို႔မဟုတ္ ေသတၱာျဖင့္ သံုးစြဲသူ၏ကိုယ္စား ထုပ္ပိုးရ မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကုန္ကို ယင္းပံု သုိ႔မဟုတ္ ေသတၱာအထဲတြင္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ ေသာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား၀န္းရံလ်က္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ သို႔မွသာ အဆိုပါ ကုန္ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သာမန္ပို႔ေဆာင္သည့္ပစၥည္းမ်ားခံစားရႏိုင္သည့္ဖိအား သို႔မဟုတ္ တြန္းအားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ အဆိုပါပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကိုထည့္သြင္းထားေသာ ပံုး သုိ႔မဟုတ္ ေသတၱာ၏ မ်က္ႏွာစာတြင္၊ လိပ္မူထားသည့္ပုဂၢိဳလ္၏လိပ္စာအေပၚ၌ “ကြဲတတ္သည္” ဟု သိသာထင္ ႐ွားစြာ ေရးသားထားရမည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈမ႐ိွဘဲ ကြဲ႐ွလြယ္ သည့္ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းတြင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ႐ိွေစရ။

၂.၇။ခ်ဳိးေကြးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏုိင္သည္ဟုယူဆသည့္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ားကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ခ်ဳိးေကြးခံရႏိုင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းဖ်က္ဆီးခံရႏုိင္မႈမွကာကြယ္ရန္ အတြက္ ခံႏုိင္အား႐ိွေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ပံုး သုိ႔မဟုတ္ ေသတၱာျဖင့္ ထုပ္ပိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပုံး သုိ႔မဟုတ္ ေသတၱာ၏မ်က္ႏွာစာတြင္ လိပ္မူထားသည့္ပုဂၢိဳလ္၏လိပ္စာအေပၚ၌ စာလံုးမည္းျဖင့္ “မခ်ဳိးရ၊ မေကြးရ” ဟု သိသာထင္႐ွားစြာ ေရးသားထားရမည္။ ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈမ႐ိွဘဲ ခ်ဳိးေကြးမႈေၾကာင့္ပ်က္စီးႏုိင္သည့္ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္မ်ား အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းတြင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ႐ိွေစရ။

၂.၈။ထို႔ျပင္ တစ္ပတ္ရစ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားပိုင္ခြင့္မ႐ိွေစရ။

၂.၉။Hi-So က ပုပ္သိုးလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အပူဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ အေအးဒဏ္မွ ကာ ကြယ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာ၀န္မ႐ိွပါ၊ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။ အဆိုပါကုန္ ပစၥည္း၊ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသူက တာ၀န္ယူမွသာ အဆိုပါကုန္ပစၥည္း မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္ လက္ခံပါမည္။

၂.၁၀။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္၏တန္ဖိုးသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ ထက္မပိုေစရ။ ပို႔ေဆာင္ ေသာကုန္၏တန္ဖုိးသည္ ဤအျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ပမာဏထက္ျမင့္မားပါက သံုးစြဲသူ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခကို သိ႐ိွလ်က္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂.၁၁။ ေတာင္းဆိုသည့္ေပးပို႔ရန္ေနရာသို႔ သံုးစြဲသူေပးပို႔ေသာကုန္စည္ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မစတင္မီ ယာဥ္ေမာင္းသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္လက္ခံရ႐ိွမည့္ကိစၥကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို လက္ခံမည့္သူအျဖစ္ လိပ္မူထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ သံုးစြဲသူက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေပးပို႔ရန္ေနရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို လာေရာက္မယူေဆာင္ပါက၊ ပုိ႔ေဆာင္ေသာကုန္ကုိ လက္ခံရန္ လိပ္မူထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ႐ိွပါက၊ သံုးစြဲသူသည္ အဆိုပါပို႔ေဆာင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။ သံုးစြဲ သူက သတ္မွတ္ထားသည့္လိပ္စာတြင္ လက္ခံမည့္သူမ႐ိွပါက၊ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို လက္ခံေပးရန္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမ႐ိွပါက၊ ယာဥ္ေမာင္းက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပး ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သံုးစြဲသူထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါမည္။ သံုးစြဲသူကို ဆက္သြယ္ ၍ မရ႐ိွပါက၊ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို Hi-So ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသယ္ယူပို႔ ေဆာင္မႈခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သံုးစြဲသူက က်ခံရမည္။ သံုးစြဲသူသည္  ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္တစ္ခုလွ်င္ သိုေလွာင္ထား႐ိွမႈဆိုင္ရာအခေၾကးေငြအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ေပးေဆာင္ရမည္။ သြားေရာက္ယူေဆာင္လာခဲ့သည့္ေနရာ၊    Hi-So ႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူက ယာဥ္ေမာင္းကို ေျပာၾကားသည့္ေနရာသုိ႔ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ဆိုပါက၊ ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ ရပါမည္။ ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ေပးပို႔ရန္ထပ္မံေတာင္းဆိုသည့္ကုန္ဆိုင္ရာစရိတ္ စကမ်ားကို သံုးစြဲသူက က်ခံရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို႔ ေဆာင္ေသာကုန္ကုိ စီမံေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ႐ိွပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူက Hi-So သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယူဆႏုိင္ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း႐ိွ ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ႐ိွဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေပးရန္တာ၀န္တစ္ရပ္ ရပ္မ႐ိွဘဲ  သံုးစြဲသူက Hi-So  ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲမႈအေပၚ မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္မဆို သုိ႔မဟုတ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ယာယီဆုိင္းငံ့ခြင့္၊ ကန္႔သတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ ခြင့္႐ိွသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ခုခံရန္အတြက္ သံုးစြဲသူအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆေသာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို မကန္႔သတ္ေစရ။

၃။Hi-So ၏ေပးရန္တာ၀န္

၃.၁။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Hi-So သည္ တိုက္႐ိုက္ပ်က္စီးဆံုးမႈအတြက္သာ ေပးရန္ တာ၀န္႐ိွေၾကာင္း သံုးစြဲသူက ေအာက္ပါအပိုဒ္ ၃.၂ ႏွင့္အညီ သေဘာတူပါသည္။ အဆိုပါ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ သီးသန္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေသာ္ လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပၚ ေပါက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္မခံမီ၊ လက္ခံၿပီး ေနာက္ ထိုသို႔ပ်က္စီးႏုိင္ေျခ႐ိွေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ႐ိွေၾကာင္း Hi-So က သတိျပဳ မိလ်ွင္ပင္ အျခားပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ဳိးအစားအားလံုး (အျမတ္ေငြမ်ား၊ ၀င္ေငြ၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ ေနာင္တြင္ေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈ သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈျဖင့္ ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ မသံုးစြဲႏိုင္မႈ (Loss of Use) ေၾကာင့္ ၀င္ေငြဆံုး႐ံႈးအပါအ၀င္) မပါ၀င္ပါ။ သံုးစြဲသူသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ၄င္း၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အာမခံထား႐ိွရမည္။

၃.၂။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Hi-So ၏စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္သည္ ၄င္း၏အမွန္ တကယ္ေငြသားအထိသာ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါေပးရန္တာ၀န္ သည္ Platform Provider အျဖစ္ ရ႐ိွေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၏တစ္ဆယ္ဆ ပမာဏ ထက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မပိုေစရ (ပိုမိုနည္းပါးသည့္ပမာဏ)။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ တြင္ ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မလိုလားအပ္ေသာနားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဉ္ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္၏ ဓာတ္ပံုကို Upload လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္၏ ဓာတ္ပံု မပါ႐ိွပါက၊ Hi-So အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ရျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ မဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူသည္ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြတစ္စံုတစ္ရာကို ရ႐ိွမည္မဟုတ္ပါ။

၃.၃။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မတူညီေသာ Order Code ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆိုပါေပးပို႔မႈတြင္ ရပ္နားမည့္ေနရာမ်ား တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သံုးစြဲသူသည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။  ထိုေတာင္းဆိုမႈ အတြက္ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈသည္ အဆိုပါပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈအားလံုးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ၊ အၿပီးသတ္၊ အၿမဲတမ္း ႏွင့္ ျပန္လည္မ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ေသာ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေစရမည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၄င္းကို သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ မလံုေလာက္ဟု သံုးစြဲသူက ယူဆပါက၊ သံုးစြဲသူသည္ ၄င္းဘာသာ အာမခံထား႐ိွရမည္။ ထိုသုိ႔အာမခံ ထား႐ိွရန္ပ်က္ကြက္ပါက၊ အဆုိပါပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး ႏုိင္ေျခမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသူက တာ၀န္႐ိွေစရမည္။

၃.၄။Hi-So သည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္အာမခံကို ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအာမခံကို ၀ယ္ယူေပးရန္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။ ကုန္အာမခံ သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈး ႏိုင္ေျခဆိုင္ရာအာမခံအားလံုးကို လိုအပ္ေသာ သံုးစြဲသူသည္ အဆိုပါအာမခံမ်ားကို တတိယပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတြင္ ထား႐ိွရမည္။

၄။Hi-So ၏ေပးရန္တာ၀န္ဆိုင္ရာႁခြင္းခ်က္မ်ား

၄.၁။အပိုဒ္ ၃ ၏ေယဘုယ်သေဘာတရားအရ မည္သို႔ပင္ဆန္႔က်င္သတ္မွတ္ထားေစကာမူ၊ Hi-So သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေပၚေပါက္လာေသာ ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ ၄.၁.၁။အပိုဒ္ ၂.၅၊ ၂.၆၊ ၂.၇၊ ၂.၈ သို႔မဟုတ္ ၂.၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊

၄.၁.၂။အပိုဒ္ ၂.၆၊ ၂.၇ သို႔မဟုတ္ ၂.၈ အရသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လိ္ပ္စာ ကတ္ျပား၊ ကုန္ပို႔လႊာ (Consignment Note)၊ Waybill ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပၚတြင္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးသတိျပဳ စရာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ သံုးစြဲသူက ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

၄.၁.၃။ေငြေျကးလႊဲေျပာင္းမႈ - ယာဥ္ေမာင္းက သြားေရာက္ယူေဆာင္သည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ သြားေရာက္ေပးပို႔သည့္ေနရာမွ ေငြသားေကာက္ခံရန္ ႏွင့္ ေငြသားကို သံုးစြဲသူထံ ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား၊

၄.၁.၄။Cupcake မ်ား ႏွင့္ အျခားစားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ဖန္ထည္မ်ား ႏွင့္ တူရိယာမ်ားကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ အပိုဒ္ ၂.၆ တြင္ အျခား နည္းမပါ၀င္ေသာ ကြဲ႐ွလြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပုပ္သိုးလြယ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊

၄.၁.၅။ေပးပို႔သည့္ပစၥည္းမ်ား၏တပ္ဆင္ပံုအစီအစဥ္မက်မႈ၊ ပံုမွန္ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ၊ အစီ အစဥ္မက်မႈ၊ အပူခ်ိန္၊ မိႈတက္ျခင္း၊ ပုပ္သိုးျခင္း၊ အေရာင္လြင့္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ေလာင္စာျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈ၊ ပုပ္သိုးလြယ္မႈ၊ ပ်က္စီးလြယ္မႈ၊ ကြဲ႐ွလြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႂကြပ္ဆတ္မႈ၊

၄.၁.၆။ေပးပို႔မႈတြင္ တားျမစ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ိွမႈအတြက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ သို႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းဆည္းမႈ၊

၄.၁.၇။မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ - ရာသီဥတုအေျခအေန၊ ေရႀကီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျမငလ်င္၊ မီးေလာင္မႈ၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း ႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔)၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈရပ္နားျခင္း၊ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ စစ္ပြဲ၊ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊ မေတာ္တဆမႈ၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာခၽြတ္ယြင္းမႈ၊ အမ်ားသံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ Platform မ်ား ယာယီျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္ Hi-So ၏ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္း ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အျခားအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ Hi-So က ဤတြင္ပါ၀င္ ေသာ ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊

၄.၁.၈။သံုးစြဲသူ၊ လိပ္မူထားသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူက ခန္႔အပ္ ထားသည့္ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းလက္ခံေဆာင္႐ြက္သူအပါအ၀င္ Hi-So မွအပ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္

၄.၁.၉။မသင့္ေလ်ာ္သည့္ထုပ္ပိုးမႈေၾကာင့္ ႂကြပ္ဆတ္ေသာသဘာ၀႐ိွသည့္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ၊

၄.၂။Hi-So သည္ Hi-So ၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာအခ်ိန္ဇယားႏွင့္အညီ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို လိုက္နာရန္တာ၀န္မ႐ိွေစရ၊ အဆိုပါအခ်ိန္ဇယားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မပါ၀င္ေစရ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ နစ္နာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ Hi-So တြင္ ေပးရန္တာ၀န္မ႐ိွပါ။

၄.၃။အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္ပို႔ ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္မပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ Hi-So တြင္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။

၅။ဆံုး႐ံႈးမႈ ႏွင့္ နစ္နာမႈ

၅.၁။ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေၾကာင္း Hi-So ကျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကျဖစ္ေစ သိ႐ိွလာပါက၊ Hi-So သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ အဆိုပါပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ မႈျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း အဆိုပါပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ ကို သံုးစြဲသူအား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ျပဳ လုပ္ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရယူရမည္။

၅.၂။Hi-So က ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးစြဲသူအား အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း သံုးစြဲသူက ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံမညႊန္ၾကားပါက၊ Hi-So အေနျဖင့္ အဆိုပါပို႔ေဆာင္ေသာ ကုန္ကို သံုးစြဲသူထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို သိမ္းဆည္း ထားျခင္းအပါအ၀င္ ၄င္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သံုးစြဲသူထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၆။ ေတာင္းခံမႈမ်ား

၆.၁။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုျပဳ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက၊ Hi-So တြင္ မည္သည့္ေပးရန္တာ၀န္မွ် မ႐ိွေစရ။

၆.၂။ ေတာင္းခံမႈမ်ားအားလံုးကို စာျဖင့္ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆို ခ်က္ အမွတ္စဥ္၊ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ Hi-So က ေတာင္းဆိုသည့္အျခား အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ info@htun-khaing.com သို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္။

၆.၃။ ေပးပို႔ရန္၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုအတြက္ ေတာင္းခံမႈတစ္ခုစီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါေတာင္းခံမႈကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈသည္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ အၿပီးသတ္ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေစရမည္။

၆.၄။ အပိုဒ္ ၄ ကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ သံုးစြဲသူ၏ေတာင္းခံမႈမွာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း Hi-So က လက္ခံ သေဘာတူပါက၊ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္၏ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈအတြက္ Hi-So ၏ ေပးရန္တာ၀န္သည္ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္၏တန္ဖိုး သုိ႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ေတာင္း ဆိုမႈတစ္ခုအတြက္ Platform Provider အျဖစ္ ရ႐ိွေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၏တစ္ဆယ္ ဆအနက္ ပိုမိုနည္းပါးေသာပမာဏျဖစ္ေစရမည္။

၆.၅။ ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေသာအခါ၊ Hi-So က ေပးရမည့္ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာ ႏွင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ား၏အမွန္တကယ္ေငြသားတန္ဖိုးတို႔ကို Hi-So ၏စိစစ္အကဲျဖတ္မႈအေပၚ မူတည္ ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးပမာဏသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးပမာဏထက္ မပိုေစရ။ Hi-So သည္ ဤ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးပမာဏ ကန္႔သတ္ေဘာင္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေသာကုန္ကို အသစ္ႏွင့္အစားထိုးေပးေလ်ာ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြသားေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွေစရမည္။

၇။တာ၀န္မ႐ိွျခင္း

၇.၁။၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ငွားရမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္းျဖင့္ ယာဥ္မ်ားကို သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ေပးအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏အရည္အေသြးအေပၚ Hi-So က အာမမခံပါ။

၇.၂။Hi-So သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္ မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းခံမႈကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္လ်င္ပင္၊ သင္က ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို Install ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ သင္၏မုိဘိုင္းဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား Hardware မ်ား၏ ပ်က္စီးမႈ၊ သြယ္၀ိုက္၍ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ေတာင္းခံမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ Hi-So တြင္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။

၇.၃။Hi-So သည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ေအးဂ်င့္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ သံုးစြဲသူ၏ေအးဂ်င့္လည္းမဟုတ္ ပါ။ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပဋိညာဉ္စာခ်ဳပ္အရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္းအပ္ႏွံထားသည့္ သီးသန္႔အလုပ္လက္ခံေဆာင္႐ြက္သူသာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ တြဲဖက္လုပ္ ကိုင္သူ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ပါ။

၇.၄။ ေ႐ွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည့္ အတိုင္းအတာအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။

။ ေပးေလ်ာ္ျခင္း

၈.၁။ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံလ်က္၊ Hi-So သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲ လ်က္ သင္သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ေ႐ွ႕ေနစရိတ္ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္) အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းတြဲဖက္ေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ား၊ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၊ သူတို႔၏သက္ဆုိင္ရာအရာ ႐ိွမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အျခားသံုးစြဲသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေပးေလ်ာ္မည္ဟု သေဘာတူရမည္ -

(က)သင္က ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း (ဤတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မေဖာ္ျပထားဘဲ ျဖစ္ေစ) မလိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္

(ခ)သင္က ယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားအပါအ၀င္ တတိယ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္

(ဂ)သင္က Hi-So သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလြဲအသံုးျပဳ ျခင္း

၁၀။ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း

၁၀.၁။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈတစ္စံုတစ္ရာမ႐ိွဘဲ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို တစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စြာ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဤ Page တြင္ ထုတ္ျပန္ ထားျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား သည္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ၾကည့္႐ႈသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။